Poslední aktualizace: 31.8.2006
Úvodní strana
Historie sboru
Dirigent
Koncerty
Zájezdy
Repertoár
Fotogalerie
Slovník
Kontakt na nás
Odkazy
Počet přístupů:
89643
Kniha návštěv In Aeternum!
Cantus Morkovice - Dirigent Vladimír Bleša
DIRIGENT - VLADIMÍR BLEŠA
DIRIGENT - VLADIMÍR BLEŠA

Narozen v Morkovicích, v košíkářské rodině, rodiče i sourozenci měli vztah k hudbě. Výuku na hudební nástroje absolvoval u soukromého učitele Aloise Tichého, klavír a později varhany. Na JSŠ ve Zdounkách podnítilo jeho zájem o hudbu kamarádství s L. Kuncem, i hudbymilovným ředitelem Ivanem Mynářem. V období studia na VŠZ Brno necelý rok zpíval v Brněnském vysokoškolském sboru, kde začínali dirigenti P. Řezníček, J. Pančík a L. Mátl. Protože dále pokračoval ve studiu zahradnického směru v Lednici na Moravě, přerušil tuto činnost. V období vojenské služby, kterou absolvoval v Kroměříži, se zapojil do kulturního dění (operetní soubor, pravidelné zpívání v chrámovém sboru sv. Mořice a později v PS Moravan Kroměříž). Zde se seznámil s řadou osobností – P. Vaněk, A. Procházka, J. Kytlica, rodina prof. Drápala, P. J. Bartek, M. Šiler, M. Šindler, Dr. Šafařík, prof. Horký, Karel a Rut Janečkovi, prof. Gajdoš aj. Po ukončení vojenské služby pokračuje v pravidelných varhanických službách. V roce 1968 byl požádán o nácvik komparsu k Tylově Fidlovačce. Tento kompars se stal základem pro sbor, jehož se stal dirigentem. Účastnil se dirigentských kurzů (pořádané unií pěveckých sborů – Dr. Mrkos, K. Hradil, J. Plavec aj.). V roce 2000 poctěn cenou bratří Veselkových. Vedení PS Cantus 35 sezón není jen jeho dílem. Je to dílem schopných spolupracovníků, předsedů samosprávy, členů výboru a v neposlední řadě obětavých zpěváků ( J. Kovář, O. Churý, I. Sedlařík, M. Bleša, M. Blešová, K. Slezák, V Tálská, V. Marčíka, S. Brablík, P. Kejík, M. Najmanová, K Štětina, aj. V uměleckém provedení našel dirigent spolupracovníky s E. Blešovou, M. Konupkovou, K. Slezákem, R. Dostálem a řadou doprovazečů na klavír a varhany. Dirigent si vysoce vážil i váží zájmu i podpory skladatelů i pedagogů – Z. Kaňáka, D. Spilky, A. Linky, J. Borovičky, J. Štěpánka, J. Leibnera a sborů a sbormistrů se kterými spolupracoval na koncertech.

Ohlédnutí za 35-letou sbormistrovskou prací

Po roce 1968, kdy došlo k probuzení politického i společenského vědomí, se podařilo díky ochotným a schopným mladým lidem (O. Churý, M. Bleša, P. Kejík, B. Králíková, E. Dostalíková, M. Blešová, Z. Slezáková, J. Kovář, I. Sedlařík aj.) a starším zkušenějším (K. Slezák, K. Štětina, V. Sedláček, V. Tálská, M. Najmanová, J. Churý aj.) založit pěvecký sbor. Tento sbor vyvíjí pod mým sbormistrovským vedením činnost již 35 let a to bez zvláštních problémů. Tyto problémy nenastaly z důvodu poměrně pevného a relativně mladého stálého kádru, jehož zástupci vykazují nevšední obětavost. Na toto zdravé jádro se dařilo agitovat nové, hlavně mladé členy, kteří mnohdy vykazovali větší, či menší hlasové předpoklady, družností a nápaditostí v mimosborové činnosti osvěžili řady členů i zajímavost činnosti. Mnohdy bohužel po zvládnutí repertoáru, z důvodu pracovních i rodinných během 3-5 let opouštějí řady. V doplňování členské základny mladými členy se pokračuje, tato záležitost není organizačním vedením sboru plně pochopena. Chybí mi i to, že řada zpěváků, kteří byli činností i zpěvem v Cantusu nadšeni, se po letech vybudování rodinného zázemí, nevrací mezi naše řady. PS Cantus musí pro svou činnost vykazovat ambice umělecké, tj. usilovat o zajímavost repertoáru pro posluchače i zpěváky, novost a hlavně kvalitu pěveckého projevu. Je to alfa a omega fungování uměleckého tělesa, alfa a omega úsilí dirigenta. Od tohoto se pak odvíjí spokojenost zpěváků, posluchačů nebo také žádanost sboru ke koncertním produkcím- dá se shrnout- obstát v konkurenci amatérských sborů v kladném slova smyslu. Zajímavost a novost popř. zvládnutí těžších a větších nových skladeb souvisí s intonačními dovednostmi- znalostmi- jednotlivých členů a hlasových skupin. Protože většina členů neprošla žádným hlasovým školením ani pěveckým sborem, ani u mnohých není dostatek času na doučení základů ( na rozdíl od sborů z větších regionů), je práce se studiem nového repertoáru zdlouhavější. Především zde platí zásada pravidelné účasti na zkouškách a znalost repertoáru. Nezastírám, že i někteří dobří členové sboru začali tuto zásadu podceňovat.

Pro dosahování solidních uměleckých ambicí- výkonů, jsou důležité ambice společenské, které pro udržení kolektivu, zvýšení zajímavosti činnosti a jejího zpestření jsou nezbytné. Jsou to především společenské, sportovní, turistické a kulturní akce. Patřilo k nim dříve i možnost zahraničních zájezdů s koncerty a společenskými akcemi. Po společensko politických změnách v roce 1989 došlo ke zmenšení časového prostoru i pro tuto oblast činností a tím i k větším problémům v obnově členské základny sboru. I přes tyto problémy PS Cantus úspěšně ( dík obětavosti členů) vyvíjí činnost- ročně 10-12 koncertů, mnohdy s velkou částí nového repertoáru a řadou příležitostných vystoupení. Mohu konstatovat, že jsme úspěšně zvládli i výměnné koncertní zájezdy s polskými, rakouskými, italskými a dříve i maďarskými sbory. Pokud jde o moje působení v roli hlavního dirigenta reprezentuje to bez přehánění téměř denní řešení problémů- v oblasti organizační a umělecké. Mimo této činnosti navazující bezprostředně na činnost sboru jsem se zabýval vlastními kompozicemi- 2 cykly hanáckých písní, sbory na básně K. Tomana aj. Zahradníčka, sbory s duchovní tématikou (Ave Maria, vánoční mše, úpravy skladeb pro komorní orchestr).

Chtěl bych zdůraznit, že náš sbor svým vystupováním a připraveností na společné akce, byl vždy hledaným tělesem pro společné akce Kroměříž, Uherský Brod, Vyškov, Přerov, Olomouc aj. Doménou našich vystoupení zůstávají májové a vánoční koncerty. Je nám ctí, že o naší činnost projevily zájem skladatelé Z. Kaňák, D. Spilka, A. Linka, J. Réda a nedávno i A. Tučapský. Uvádění hudby v život, zvláště ve společenství lidí jakým je pěvecký sbor je činnost, která nebude nikdy doceněna- obohacuje účinkující i posluchače. To, že sdružuje lidi je právě v dnešní době- opačných tendencí- je velmi důležité. Malá propagace tohoto umění v současných sdělovacích prostředcích je obrovský dluh společnosti vůči tomuto umění. Umělecké a společenské záměry PS Cantus, pokud najdou odezvu ve členech a vedení, by se mohly ubírat z hlediska ekonomického, využití stávajících festivalů vokální a instrumentální hudby, se zaručeným financování, dořešení vlastnictví nástrojů, z důvodu oprav a možností dělených zkoušek. Z hlediska repertoárového- mimo stávající záměry- využití možností nácviku společného repertoáru se zahraničními i domácími tělesy ( A. Dvořák a jiná výročí skladatelů). Pro repertoár a capella- lidové písně v úpravách současných skladatelů, populární melodie apod. Z hlediska společenského- prohloubení kolektivní mimosborové činnosti, vč. divadla. Důležitou stránkou pro udržení PS Cantus je začlenění mladé generace do sboru. Ideální stav vidím v pracujícím mladém kolektivu, který spolupracuje s mladým dirigentem. Celý problém by mohl být řešen novým uměleckým vedením i novou samosprávou. Najde se nový dirigent s tímto mimopracovním nasazením a nová samospráva? Najde se nová umělecká či výraznější duchovní platforma pro současné řešení perspektiv? Nebo necháme započaté dílo, které by mohlo mít i širší záběr, pomalu vyhasnout? Otázka do úvahy pro všechny… Závěrem bych rád, za 35 let starostí, ale především radostí z hudby a zpěv, za 35 let setkávání s Vámi všemi, kteří jste před mými zraky vyrůstali v osobnosti, poděkoval všem.‘‘Pán Bůh zaplať,, za všechno dobré i zlé, Není jasné a nevíme jaké nastanou problémy a překážky v dalším období činnosti sboru, Vážím si proto i této možnosti, kdy mohu všem zpěvákům a spolupracovníkům v Cantusu i své rodině poděkovat za to, že jsme vykonali i v nelehkých podmínkách velké dílo. Přeji všem členům Cantusu hodně elánu do další činnosti, ať můžeme za pět let znovu oslavit kulaté jubileum.

Váš dirigent

Cantus Morkovice - Links